Konkurs

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szarotka" Ogłasza konkurs dla dzieci i dorosłych zamieszkałych w zasobach spółdzielni

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE KONKURSU

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „,Szarotka” informuje,
że dzień 22.12.2023 r. jest dniem wolnym od pracy
w zamian za Święto przypadające w sobotę dnia 11 listopada 2023 r.
Awarie i nagłe zdarzenia prosimy zgłaszać
pod numerem 798-050-424

INFORMACJA

Informujemy mieszkańców że wszelkie remonty, wymianę stolarki, instalacji, przeróbki, zmianę układu pomieszczeń, należy zgłaszać do administracji spółdzielni.

WZROST STAWEK OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH ORAZ FUNDUSZU REMONTOWEGO


Szanowani Mieszkańcy!

Przekazaliśmy Państwu, obowiązujący od 1 stycznia 2024r., nowy wymiar opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych.
Jego przygotowanie poprzedzone było jak zawsze wnikliwą analizą ekonomiczno-finansową.
Z uwagi na gwałtowny wzrost cen towarów i usług musieliśmy podjąć trudną dla Nas decyzję i podnieść stawki opłat za lokale mieszkalne. Zdając sobie sprawę jak ogromnym wyzwaniom musi podołać większość gospodarstw domowych, Zarząd i Rada Nadzorcza niezmiennie podejmują stałe działania, aby wzrost kosztów eksploatacji i funduszu remontowego był możliwie jak najniższy. Czynimy starania, aby osiągać jak najlepsze efekty w zarzadzaniu Państwa nieruchomościami, przy możliwie minimalnych nakładach finansowych. Zapewniamy, że wzrost stawek opłat obowiązujący od 2024r., jest wzrostem niezbędnym Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z poniższym opisem dotyczącym opłat za lokale mieszkalne, który pozwoli Państwu zrozumieć decyzję Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczącą wzrostu stawek opłat.

Co składa się na opłaty za mieszkanie?

Korzystanie z mieszkania zawsze wiąże się z obowiązkiem pokrywania opłat związanych z jego eksploatacją i użytkowaniem. Wysokość opłat za poszczególne lokale mieszkalne w zasadniczej części uzależniona jest od poniesionych kosztów związanych z daną nieruchomością oraz od samych mieszkańców.
Składniki opłat dzielimy na dwie grupy:
I. zależne od Spółdzielni
II. niezależne od Spółdzielni.


I. Składniki opłat zależne od Spółdzielni:

1. Eksploatacja:
− sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych,
− zimowe utrzymanie terenów,
− obowiązkowe przeglądy techniczne budynków,
− utrzymanie zieleni,
− ubezpieczenie części wspólnych,
− deratyzacja, czyszczenie rynien i rur spustowych,
− udrażnianie kanalizacji,
− wywóz przedmiotów wielkogabarytowych,
− konserwacja domofonów,
− obsługa techniczna nieruchomości,
− obsługa Zarządu, prawna i informatyczna.


2. Fundusz remontowy – remonty oraz naprawy usterek.
Na wysokość opłat wpływ ma stan techniczny budynku oraz jego powierzchnia.

II. Składniki opłat niezależne od Spółdzielni:

1. Centralne ogrzewanie – wg stawek okres lanych przez TAURON, PGNiG,
2. Opłata stała za co, cw – wg stawek okres lanych przez TAURON, PGNiG,
3. Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – wg stawek określanych przez Radę Miasta,
4. Podatki lokalne(np. podatek od nieruchomości) – wg stawek okres lanych przez Radę Miasta,
5. Woda i odprowadzanie ścieków – wg stawek okres lanych przez MPWiK w Kamiennej Górze, SANIKOM w Lubawce, ZGK w Bolkowie,
6. Gaz – wg stawek określanych przez PGNiG,
7. Energia elektryczna w częściach wspólnych, tj. klatkach schodowych, piwnicach – wg stawek określanych przez TAURON.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze informuje, że na podstawie
Decyzji nr WR RZT.70.264.2021 z dnia 2.09.2021r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej We Wrocławiu, od dnia 1 października 2023 roku w Kamiennej Górze obowiązują nowe opłaty za zimną wodę i odbiór ścieków w wysokości -13,55 zł/ m3

OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT


 W ostatnim czasie na terenie miasta Kamienna Góra nasiliło się zjawisko swobodnie biegających, pozbawionych opieki psów. Mając to na względzie przypominamy właścicielom i opiekunom, że ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.
 Na podstawie art. 10a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Przypominamy również:
1. Właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie swojego zwierzęcia.
2. W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.
3. Wyprowadzanie psa poza swoją posesję jest możliwe pod warunkiem, że właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.
4. O zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren.
5. O niewprowadzaniu zwierząt na teren placów zabaw i siłowni plenerowych.
6.Należy niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta w miejscach publicznych tj. chodniki, parki, skwery itp.
7. Psa należy szczepić przeciwko wściekliźnie wg zaleceń lekarza weterynarii nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
 Zgodnie z art. 77 i 78 Kodeksu wykroczeń jeśli ktoś nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Kodeks wykroczeń reguluje również kwestię puszczania wolno psa na terenie lasu. Art. 166 głosi, że kto puszcza w lesie luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.
 Obowiązujący kodeks cywilny przewiduje odpowiedzialność za szkody dokonane przez zwierzęta domowe. Art. 431 § 1 k. c. stanowi, że „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.”
Jeżeli zwierzę domowe spowoduje szkodę osobową (np. pogryzienie) bądź majątkową będzie ciążył na posiadaczu psa obowiązek naprawiania szkody. Odpowiedzialność istnieje niezależnie od tego czy zwierzę było pod nadzorem faktycznym człowieka, czy też zabłąkało się bądź uciekło. Ponosi je osoba, która w danym momencie sprawowała nad nim opiekę.